خدمات
افزودن به مورد علاقه ها
نرم افزار فست فود و رستوران کیمیا پژوهش رایانه
معرفی نرم افزار تحت وب فست فود و رستوران کیمیا این سیستم شامل موارد ذیل میباشد:• تعریف کاربران • تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف • تعریف غذا • تعریف موجودی• تعریف مشترکین• تعریف منطقه• مشخص نمودن پیک ها و حسابرسی انها• امکان لینک بین پیک ها و مشترکین به آسانی• جامع بودن گزارشات• گرارش بر اساس کابر• گرارش بر اساس غذا• گرارش فاکتورها• گرارش پیک هاویژگی های نرم افزار تحت وب فست فود و رستوران کیمیا • سازگاری با نرم افزار ها و سخت افزار ها• گزارش های متنوع• استفاده همزمان چند
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نرم افزار فست فود و رستوران کیمیا پژوهش رایانه
معرفی نرم افزار تحت وب فست فود و رستوران کیمیا این سیستم شامل موارد ذیل میباشد:• تعریف کاربران • تعیین سطح دسترسی برای کاربران مختلف • تعریف غذا • تعریف موجودی• تعریف مشترکین• تعریف منطقه• مشخص نمودن پیک ها و حسابرسی انها• امکان لینک بین پیک ها و مشترکین به آسانی• جامع بودن گزارشات• گرارش بر اساس کابر• گرارش بر اساس غذا• گرارش فاکتورها• گرارش پیک هاویژگی های نرم افزار تحت وب فست فود و رستوران کیمیا • سازگاری با نرم افزار ها و سخت افزار ها• گزارش های متنوع• استفاده همزمان چند
2 هفته پیش